Darparu cynhyrchiant bwyd cynaliadwy, carbon isel yn Wrecsam

Y System Fwyd

Mae’r system fwyd fel yr ydym yn ei hadnabod o dan straen o gynnydd ym mhoblogaeth y byd, newidiadau yn y galw deietegol a newid yn yr Hinsawdd. Mae’r heriadau hyn wedi dod i mewn i ffocws cliriach byth oherwydd pandemig parhaus COVID19, lle mae straen ar y gadwyn cyflenwi bwyd wedi achosi archfarchnadoedd gwag, ciwiau hir a chwestiynau ynghylch milltiroedd bwyd.

Am Low Carbon Farming

Yn y cyd-destun hwn, a chyn COVID19, aeth y tîm yn Low Carbon Farming ati i wella effeithlonrwydd ac ôl troed carbon tai gwydr. Drwy ddefnyddio technoleg pwmp gwres a’r gwres dros ben mewn dŵr sy’n cael ei ddychwelyd i’r amgylchedd o Weithfeydd Trin Dŵr Gwastraff, rydym wedi lleihau ôl troed carbon tŷ gwydr o 75%. Rydym yn gweld y dechnoleg hon a’r dull hwn fel rhywbeth allweddol i leihau ôl troed carbon cynhyrchiant bwyd i helpu’r DU i fynd yn economi carbon niwtral erbyn 2050.

Mae ein dau safle cyntaf yn Norfolk a Suffolk bellach ar fin cael eu cwblhau. A nhwthau’n ymestyn dros 70 erw, bydd ganddynt y gallu i gynhyrchu 12% o domatos y DU a byddant yn creu 350 o swyddi parhaol yn yr economi leol.

Datblygu safle o safon fyd-eang

Mae Five Fords yn Wrecsam yn cynnig cyfle unigryw i ddarparu safle o safon fyd-eang ar gyfer cynhyrchiant bwyd carbon isel gan ddefnyddio gwres gwastraff a charbon deuocsid o Waith Trin Dŵr Gwastraff Five Fords sy’n perthyn i Ddŵr Cymru ac wedi’i leoli gerllaw. Drwy adeiladu ar lwyddiant ein safleoedd yn East Anglia, gan ddefnyddio dyluniad a thechnoleg arloesol, ailgylchu dŵr, mannau bioamrywiaeth wedi’u cyfoethogi a chan greu 150 o swyddi, rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi i wneud Wrecsam yn arweinydd marchnad ac yn ganolfan ar gyfer cynhyrchiant bwyd carbon isel, cynaliadwy yn yr 21ain ganrif

Dogfennau Cynllunio

Edrychwch ar ein llyfrgell o ddogfennau cais cynllunio.

Cyflwyno sylw

Byddem yn falch iawn o glywed eich meddyliau, mae croeso mawr ichi glicio isod i anfon eich sylwadau atom drwy e-bost

Dysgwch ragor am Low Carbon Farming

Ymwelwch â gwefan Low Carbon Farming i ddarllen rhagor am ein prosiectau cyfredol eraill â thai gwydr yn Bury St Edmunds a Norwich

Recent projects